ما کی هستیم؟

با وجود اینکه تقریبا تمامی دولت‌ها ملزم به رعایت قوانین جنگیِ کنوانسیون‌های بین المللی می‌باشند، جنایات بشری همچنان در جغرافیای جنگ به وقوع می‌پیوندند و هر روز خشونت‌آمیزتر و فراتر از حیطه منطق و درک ادامه پیدا می‌کنند. امروز همه از دو جنگ جهانی قرن گذشته با غم و اندوه فراوان یاد می‌کنند. در این جنگ‌ها، میلیون‌ها نفر از هر رنگ در سراسر دنیا جان خود را از دست دادند. در حالی که هر یک از زندگی‌های نابود شده، به اندازه زندگی خود ما گرانبها بود، و رویاهای هر کدام از آنها به اندازه رویاهای ما رنگارنگ و غنی بود. عزیزانشان مانند عزیزان ما با ارزش بودند…

جنایت جنگی متعددی در این جنگها صورت گرفته است. برای جلوگیری از تکرار مجدد این فجایع، تقریبا از هر خانه، خیابان، مسجد، کلیسا و کنیسهای دعاها به آسمان بلند شد؛ اما نه جنگها پایان یافت و نه فجایع…

یکی دیگر از این جنگهای سخت را جهان در ماه مارس 2011 در سوریه به خود دید. در جریان جنگ سوریه، به واسطه پخش زنده آن شاهد وقوع موارد زیادی از جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت بودیم و همچنان هستیم: کودکانی را دیدیم که با سلاحهای شیمیایی و بیولوژیکی ممنوعه و بمبهای بشکهای کشته شدند و جان خود را از دست دادند. شکنجه، تجاوز، اعدام، کشتار دسته جمعی، گورهای دسته جمعی، اخراج میلیونها انسان از کشور خود و ظلمهای بسیاری دیگر … تا همین امروز بیش از 13500 زن توسط رژیم سوریه فقط در زندانها و کلانتریهای رسمی زندانی شدهاند و بیش از 7000 زن نیز هنوز در این زندانها بوده و هر روز تحت شکنجه، تجاوز و اذیت و آزارهای غیرانسانی قرار میگیرند. رژیم سوریه از زنان همچون سلاح تجاوز استفاده کرد و همچنان به این کار ادامه میدهد.

ما اعتقاد داریم فقط در صورت بیدار شدن «وجدان انسانی» است که قانون تاثیرگذار بوده و تجلی عدالت امکانپذیر میشود. همه ما میدانیم که بهترین صلاح برای تمام انسانها صلح است. اما ساختن صلح مثل جنگ آسان نیست. با این وجود ما میخواهیم جنگ هم قوانینی داشته باشد و جلوی وحشیگری گرفته شود. زیرا ما انسان هستیم و باید کاری را که زیبنده انسان است انجام دهیم.

ما، انسانها و سازمانهای غیر دولتیای هستیم که با ادیان، زبانها، رنگها، نژادها و جنسیتهای مختلف از سراسر جهان گردهم آمدهایم. هدف ما نشان دادن تلاشهای مدنی و صلح آمیز از قبیل کنفرانسهای مطبوعاتی، کمپینهای رسانهای، تماسهای دیپلماتیک و غیره به عنوان یک گروه مدنی است که وجدان بشری برای آزادی زنان و کودکانی که در جریان جنگ سوریه دستگیر و زندانی شدهاند را نشان میدهد.

سخنگوی حرکت وجدان
Yavuz Dede