هدف ما چیست؟

  • جلب توجه اذهان عمومی دنیا به روند فزاینده ناهنجاریهایی همچون شکنجه، تجاوز، کشت و کشتار، زندان و پناهندگی است که از آغاز جنگ در سوریه بیش از پیش زنان این کشور را تهدید میکند.
  • دعوت و اقدام جهت آزادی تمام زنان و دختر بچههای سوری که به ناحق دستگیر شده و در زندانها به سر میبرند.
  • دعوت از تمام بشریت جهت اتخاذ اقدامات موثری که در جریان جنگها از زنان محافظت کند.