چگونه می‌توانم کمک کنم؟

شرکت در فعالیتها
شما میتوانید فعالیتهای اعلام شده را دنبال کنید، در صورت امکان در حمل و نقل افراد مشارکت کنید یا به افرادی که میتوانند مشارکت کنند اطلاع رسانی کنید.

ارسال ایمیل
شما میتوانید تلاشهای کاروان وجدان و وجود زنان زندانی در زندانهای سوریه را به دوستان و نزدیکان خود توضیح داده و به آنها از طریق ایمیل اطلاع رسانی کنید.

اشتراک گذاری در فضای مجازی
میتوانید تصاویر، صداها و یا متون مربوط به زنان زندانی در سوریه را با دوستان و اطرافیان موثر خود به اشتراک بگذارید.