کاروان وجدان

کاروان وجدان از چه کسانی تشکیل شده است؟

ما زنانِ مدرس، حقوقدان، روزنامه نگار، کارمند، دکتر، هنرمند، ورزشکار، سیاستمدار، خانه دار، کاسب، تاجر و غیره از صدها نمایندگی انجمنهای احتماعی دورهم گرد آمدهایم تا با همراهی زنان مظلوم سوریه برای احقاق حقوق زنان محکوم و زندانی در سوریه حرکتی را آغاز کنیم. ما با بسیاری از زنان سراسر جهان تماس برقرار کرده و حمایت آنان را به این جنبش جلب کردهایم. هدف ما افشای شکنجه و تجاوز در زندانهای سوری و آزادی قربانیان آنهاست. ما با همراهی زنان بانفوذ از کشورهای مختلف جهان، گروهی بنام «کاروان وجدان» را تشکیل دادیم و با شعار «حفاظت از زن حفاظت از بشریت است» در روز بین المللی زن یعنی 8 مارس 2018 یک حرکت و راهپیمایی بزرگ را سازماندهی کردیم.

ما بعنوان نماینده زنان سراسر جهان، تحت عنوان «کاروان وجدان» برای آزادی زنان سوری که بصورت غیر قانونی در زندانها اسیر هستند و تحت شکنجه قرار میگیرند به مبارزه خود ادامه خواهیم داد.

این کاروان که متشکل از زنانی از 55 کشور مختلف جهان است در ترکیه گردهم آمد و در مسیر تعیین شده حرکت کرد. بسیاری از زنان سراسر دنیا که از این حرکت حمایت میکنند، با وجود اینکه نتوانستند در این کاروان حضور فیزیکی داشته باشند پیام حمایت خود را ارسال کردند.

اصول و روش ما

«کاروان وجدان» از سازمانهای غیردولتی، سازمانهای حامی زنان و زنهایی با افکار و ایدئولوژیهای متفاوت تشکیل شده است. به این منظور هدف ما گردهم آیی تمامی این گروهها با یک آرم و شعار مشترک و با هدف آزادی زنان زندانی در سوریه و اخذ تدابیر حفاظتی ویژه از زنان در هنگام جنگ است. تمامی گروههای تشکیل دهنده با اصول فوق توافق داشته و بعنوان یک تشکل کاملا مدنی حرکت خود را ادامه داده اند.

این حرکت به عنوان یک کاروان متشکل از اتوبوس در نظر گرفته شده است و با هدف آزادی زنان سوریه بعد از راهپیمایی نیز بعنوان یک حرکت اجتماعی فعالیتهای خود را ادامه داده است.